Nabízené služby

Zde najdete naše služby a jejich orientační ceny. Většina cen se následně řeší dohodou na základě individuálních požadavků klienta, celkové časové náročnosti, vzdálenosti apod. Pro přesnější cenovou kalkulaci nás kontaktujte.

Všechny uvedené služby lze libovolně kombinovat.

Poradenství, konzultace Potřebujete poradit s konkrétní situací z oblasti výchovy a vzdělávání hyperaktivních a neklidných dětí? S lidmi ve svém okolí už o problémech spojených s extrémně náročnou výchovou těchto dětí nemluvíte, protože je považují za důsledek nezvládnuté výchovy? Obraťte se na nás, rádi vás vyslechneme a s využitím našich dlouholetých zkušeností najdeme nejvhodnější možnosti podpory. 400 Kč/hod
Vzdělávací kurzy, semináře Nabízíme kurzy z oblasti problematiky ADHD pro rodiče, učitele, vychovatele, asistenty pedagoga a další odborníky. Mezi nabízená témata patří zásady při výchově a práci s dětmi s ADHD, úvod do této problematiky a mnoho dalších – rádi vám vytvoříme kurz na míru dle vašich potřeb a představ. Naše kurzy vychází z mnohaleté praxe a kombinují nejnovější teoretické poznatky s principy našeho jedinečného přístupu, který v dětech s ADHD rozvíjí jejich potenciál a pomáhá jim chápat a zvládat těžkosti spojené s hyperaktivitou a neklidem. Ceny dohodou, dle rozsahu
Náslechy ve třídě, pozorování Rodiče hyperaktivních a neklidných dětí si často neumí poradit se stížnostmi na chování svých dětí ze strany učitelů či vychovatelů, neboť se dítě v domácím prostředí takto neprojevuje. Nabízíme proto možnost náslechu a pozorování dítěte přímo ve škole, své poznatky pak shrneme ve zprávě, nad kterou se následně můžeme spolu s rodiči a učiteli sejít a sdílet své postřehy a zkušenosti. Rodičům i učitelům tak dokážeme efektivněji poradit, jak s dítětem dále pracovat – dochází k účinnému propojení dvou nejdůležitějších systémů, ve kterých dítě tráví většinu svého času. Ceny dohodou, dle rozsahu
Svépomocné rodičovské skupiny Výchova hyperaktivních a neklidných dětí je psychicky i fyzicky velmi náročná. Rodiče se navíc často potýkají s nepochopením ze strany svého nejbližšího okolí, což jen zvyšuje jejich pocity beznaděje a osamělosti. V rámci podpůrné svépomocné rodičovské skupiny mají možnost sdílet své starosti i radosti a pod vedením odborného lektora s mnohaletou praxí společně najít nová řešení a náhledy na řešené problémy. Ceny dohodou, dle rozsahu
Programy a kurzy ve třídách Práci ve třídách nabízíme formou jednorázových preventivních programů a dlouhodobého kurzu „Spolu a v klidu“ zaměřeného na sociálně emoční učení přímo ve třídním kolektivu. Naše programy jsou vhodné i pro kolektivy s neklidnými a hyperaktivními dětmi. Ceny dohodou, dle rozsahu

Preventivní programy

1. stupeň ZŠ

Na jedné lodi

Během programu rozvíjíme přirozenou a hravou formou dovednost dětí si vzájemně naslouchat, respektovat názor druhého a pomáhat si. Prostřednictvím zážitkových aktivit zaměřených na spolupráci a vzájemnou komunikaci pak děti podporujeme v tom, že táhnout za jeden provaz se vyplácí. Děti tak učíme, že přesto, že každé z nich je jedinečné, třída pro ně může být díky vzájemnému respektu a komunikaci příjemné a bezpečné místo.

Měj emoci ve své moci

Co je to konflikt? Jak a proč vzniká? Co dělat, když nám kazí dobrou náladu v kolektivu? V průběhu našeho programu „Měj emoci ve své moci" se děti podrobně seznámí se základními lidskými emocemi (s radostí, smutkem, hněvem, odporem a překvapením). Společně si ukážeme, kdy a jakými různými způsoby se u nás tyto emoce mohou projevovat a jak je můžeme v kontaktu s druhými rozpoznat a lépe zvládat. V druhé části programu se děti prostřednictvím hraní rolí a příběhů učí konfliktním situacím lépe rozumět a tím jim vhodnějším způsobem předcházet a řešit je. Při programu využíváme situace, ke kterým ve třídě běžně dochází.

Můj kamarád "Net"

V rámci programu se děti hravou a pro ně srozumitelnou formou seznámí se zásadami bezpečné práce s moderními technologiemi (počítačové hry, tablety, mobilní telefony, internet apod.) Společně si ukážeme, že moderní technologie pro nás nemusí být jen zdrojem informací a zábavy, ale jejich používání s sebou může přinášet i řadu rizik. Prostřednictvím dobrodružného příběhu se pak společně s dětmi vydáme do tajuplné země Technálie, kde využijeme naše znalosti a pomůžeme místním obyvatelům tak, aby pro ně moderní technologie byly dobrý pomocník (sluha) , ale ne špatný pán.

2.stupeň ZŠ a SŠ

Společně jde všechno líp

Během programu „Na jedné lodi" rozvíjíme přirozenou a hravou formou dovednosti studentů si vzájemně naslouchat, respektovat názor druhého a pomáhat si. Prostřednictvím zážitkových aktivit zaměřených na spolupráci a vzájemnou komunikaci je následně podporujeme v tom, že táhnout za jeden provaz se vyplácí. Studenty tak učíme, že přesto, že každý z nich je jedinečný, třída pro ně může být díky vzájemnému respektu a komunikaci příjemné a bezpečné místo. Zároveň studenty podporujeme ve zvládání případných konfliktů a nedorozumění, ke kterým může v rámci třídy docházet. Program je vhodný pro žáky druhého stupně.

Surfuj s rozumem

Program "Surfuj s rozumem" si klade za cíl zvýšit povědomí studentů o zásadách bezpečného užívání internetu, sociálních sítí a dalších moderních technologií (např. mobilní telefony, televize). Společně si ukážeme, že moderní technologie pro nás nemusí být jen zdrojem informací a zábavy, ale jejich používání s sebou může přinášet i rizika. Hravou a zážitkovou formou studenty učíme zodpovědně zacházet s citlivými a osobními informacemi a bezpečně se pohybovat ve světě internetu. Součástí programu je také praktická ukázka možností ochrany a zabezpečení jejich soukromí na sociálních sítích (např. možnosti nastavení facebook profilu).

Jak na kyberšikanu

Během programu se studenti srozumitelnou formou seznámí s pojmem kyberšikana, jejími možnými podobami a specifiky. Na příkladech z běžného života "uživatele" si ukážeme, jak nebezpečí kyberšikany předcházet. Děti se také dozví, jak v případě útoku reagovat a díky praktickému nácviku si natrénují možné způsoby reakce na agresi na internetu.

Kurz "Spolu a v klidu"

Hravou a pro děti přijatelnou formou umožníme dítěti s ADHD společně s jeho spolužáky natrénovat sociálně–emoční dovednosti přímo ve třídním kolektivu, kde se tak může postupně zlepšit jeho postavení a sníží se tak riziko vzniku nežádoucího chování. V rámci kurzu žáky učíme vhodným způsobem vyjadřovat své potřeby, lépe porozumět potřebám druhým a adekvátně na ně reagovat. Díky využívání prvků pozitivní motivace podporujeme u dětí žádoucí prosociální chování. Během programu tak děti vedeme k respektování jedinečnosti každého z nich, podporujeme pozitivní vztahy napříč třídním kolektivem a bezpečné klima, ve kterém mohou děti beze strachu rozvíjet svůj potenciál. Program sestavujeme na míru s ohledem na specifické potřeby dětí a aktuální dění ve třídě. Kurz zpravidla probíhá v době vyučování a skládá se ze sedmi bloků po dvou vyučovacích hodinách. Objednat jej mohou jednotlivé školy nebo přímo rodiče daného dítěte. 


Dále nabízíme Adaptační pobyty, letní příměstské tábory a programy sociálně-emočního učení. Ceny dohodou, dle rozsahu